Cérka

Historie

Vývoj událostí dolu Frenštát v jednotlivých letech

1971

XIV. sjezd KSČ vydal usnesení na základě kterého byly zahájeny práce na stavbě budoucího dolu Frenštát. Plánovaná roční těžba dolu byla 10 mil. tun uhlí ročně. Celý ostravsko-karvinský revír v toto době těžil 15 - 20 mil. tun ročně.

1979

Na podkladě výsledků z geologického průzkumu a příprav v projekčních kancelářích, dozrálo rozhodnutí, zahájit úvodní výstavbu velkodolu Frenštátsko - Trojanovské oblasti v Trojanovicích na úpatí Kozince.

1980

Rok částečného vypřažení z předchozího intenzivního geologického průzkumu a z katastru obcí zmizely vysoké konstrukce věží vrtných souprav, ustal dopravní ruch těžkotonážních vozů převážejících obytné maringotky a materiál. Zdánlivé uklidnění si lidé vykládali tak, že se jedná o oddálení či zrušení celého záměru. Jednalo se však o výkupech pozemků ležících v místech současného dolu. Záměr těžby pokračoval dále.

1981

Obec Trojanovice dostala vyznamenání, kdy vládní výbor pro cestovní ruch ČSR udělil 1. cenu obci Trojanovice v soutěži za „Za zvelebení životního prostředí v místech významných pro cestovní ruch“ za rok 1980. O tomto se zmiňuje kronika obce hned v prvním odstavci. Paradoxně hned v druhém odstavci je psáno o výstavbě hlubinného dolu OKR (Ostravsko karvinský revír), která je oslavována jako převratná událost pro obec. Louka pod Kozincem se začíná měnit v rozsáhlé staveniště.

1983

Vyrůstaly ze země na louce pod horami nové objekty v rámci geologicko průzkumných prací a dalších investičních akcích. Za léta 1981 – 1983 bylo vytvořeno dílo za 200 mil. Kčs

1984

Navštívil stavbu dolu Frenštát – Trojanovice předseda vlády ČSSR soudruh Lubomír Štrougal. V tomto roce se vybudovala první těžební věž a zahájilo se hloubení jámy.

1985

Vybudovala se druhá těžební věž a hloubily se obě jámy. Při hloubení jámy č.4 došlo 15.11 k mimořádné události, kdy v důsledku dosud nezjištěných příčin došlo k devastaci jámové výztuže a k závalu jámy zborcením zdiva v délce 136 m ode dna, které bylo v hloubce 778 m. Tato událost poukazuje na naprosto nevyspytatelné geologické podmínky v Beskydech.

1986

Tento rok znamenal zpomalení hloubení jam v důsledku nutnosti změny technologie vyztužování jámového stvolu. Zatímco v minulých letech se postupovalo rychlostí až 90 m za měsíc nyní se pracovalo rychlostí 20 m za měsíc.

1988

V tomto roce bylo poprvé v historii dolu Frenštát nafáráno uhlí z 36 sloje o mocnosti 3,2 m. V průběhu roku 1988 byly postupně profárány sloje 37, 38, 39. V roce 1988 se také upustilo od plánu vybudování přehradní akumulační nádrže na slané vody Tichá – Mniší, kde se plánoval zábor o velikosti 65 ha.

1989

V tomto roce byl schválen dobývací prostor o velikosti 64 km2. Jedná se o největší dobývací prostor v ČR do dnešních dní. V závěru roku byly zastaveny všechny práce na dole Frenštát s tím, že o dalším postupu bude rozhodnuto v roce 1990.

1994

„Dne 13. prosince roku 1994 vydal Obvodní báňský úřad v Ostravě rozhodnutí na jehož základě povoluje zajištění důlních děl Dolu Frenštát do 31. 12. 2003, tzv. konzervační režim, který spočívá v čerpání důlních vod, větrání dolu, kontrolní a inspekční činnosti včetně dokončení rekultivace pozemků. Tímto byla daná občanům Frenštátska naděje že se do roku 2003 nebude nic dít.

1997

13. ledna 1997 požádal tehdejší generální ředitel OKD ing. Ivan Dzida o schůzku starosty Frenštátu a Trojanovic. OKD hodlalo zprovoznit Důl Frenštát. Dne 27. března předkládá OKD podnikatelský záměr, podle kterého by životnost nového dolu měla být 40 let s možností jejího prodloužení na dalších dvacet let. Roční produkce by měla dosáhnout kapacity 2,2 mil. tun.. Na tento popud bylo založeno Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu. Toto má 31 členů a předsedou se stal starosta obce Trojanovice Drahomír Strnadel. Sdružení mělo jediný cíl, zabránit těžbě na Dole Frenštát.

1998

Probíhají jednání vedení Sdružení měst a o obcí na ochranu Beskydského regionu na nejvyšších politických úrovních v Parlamentu ČR a s ministrem životního prostředí. Vznikl požadavek na převedení bilančních zásob uhlí do nebilančních.

1999

V lednu Obvodní báňský úřad navržený převod odmítl a 4. března se uskutečnilo jednání s novým vedením OKD a zástupci Sdružení. Odmítavé stanovisko Sdružení podpořili přednostové okresních úřadů Nový Jičín, Frýdek – Místek a Karviné. Nové vedení OKD prohlásilo, že nepočítá s otvírkou Dolu do roku 2020 a připouští i zasypání.

2000

12. ledna vláda schválila energetickou koncepci, která s dolem Frenštát nepočítá.

2001

Opětovné snahy o převod uhlí do nebilančních zásob byly OBÚ v Ostravě zamítnuty. OKD představilo plán vybudování důlního díla v délce 900 m o profilu 14 m2 se zvětšením kapacity odvětrání dolu a těžbu plynu. Zastupitelstvo obce Trojanovice vydává zamítavé stanovisko. OBÚ v Ostravě přesto vydává povolení hornické činnosti. Dne 29. 11. se uskutečnilo zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje – návrh územního plánu VÚC Beskyd – těžba v rozporu s územním plánem. Do roku 2020 nepočítá plán s těžbou uhlí.

2002

Důl Frenštát navštěvuje předseda Senátu PČR Petr Pithart a sděluje, že vždy bude záležet jen na místních samosprávách jaký k tomuto problému zaujmou postoj.

2003

Přes nesouhlas obcí bylo schváleno chráněné ložiskové území na zemní plyn. V tomto roce na žádost OKD byly převedeny zásoby uhlí z bilančních na nebilanční.

2004

Schválena novela horního zákona která zablokovala veškeré státní pozemky na dobývacím prostoru a dala OKD předkupní právo na tyto pozemky. V tomto roce také OBÚ přes nesouhlasná stanoviska obcí vydal rozhodnutí o ražbě průzkumné štoly v 36. sloji o délce 900 m a profilu 14 m2 směrem pod horu Radhošť. V reakci na toto rozhodnutí vzniká občanské sdružení Naše Beskydy, které 19. 11. 2004 uskutečnilo happening s názvem „Sbohem doly“. 13. prosince 2004 proběhlo jednání zástupců měst a obcí v dobývacím prostoru s novým většinovým vlastníkem OKD panem Zdeňkem Bakalou. Zástupci OKD Zdeněk Bakala a místopředseda OKD Petr Motloch poprvé otevřeně přiznali, že cílem plánovaného důlního díla je především ověření důlního ložiska uhlí a ne jímání plynu, jak tvrdil Viktor Koláček, dřívější vlastník OKD. Současně uvedli, že plně využijí pronájem a odkup státních pozemků, které jim umožňuje zákon a nikdy neuvažují o zrušení dobývacího prostoru.

2005

Český báňský úřad zrušil rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě o povolení průzkumného důlního díla. 30. května 2005 se uskutečnilo jednání sedmi senátorů a zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva životního prostředí a místních samospráv obcí dobývacího prostoru ve Frenštátě p. R. Toto jednání bylo reakcí senátu na petici za zrušení a zasypání Dolu Frenštát, která vznikla z podnětu Občanského sdružení Naše Beskydy. Senátor prof. Roubíček, bývalý rektor VŠB v Ostravě řekl, že ještě nikdy v historii se senát žádnou peticí nezabýval tak vážně jako touto. V průběhu roku 2005 došlo k několika jednáním zástupců obcí s vedením OKD. Protichůdná stanoviska se nikdy nepodařilo překonat.

2006

9. února 2006 se zúčastnili zástupci místních samospráv a občanského sdružení Naše Beskydy projednávání petice za zrušení Dolu Frenštát v senátu parlamentu ČR. Tuto petici podepsalo 26000 lidí. 10. 3. 2006 povolil Obvodní báňský úřad v Ostravě opět ražbu průzkumného důlního díla. Proti tomuto rozhodnutí podaly obce odvolání k Českému báňskému úřadu v Praze. 28. 3. 2006 navštívil Frenštát p. R. i Trojanovice prezident Václav Klaus. Prezident byl informován o problematice Dolu Frenštát. 1. 9. 2006 byla z podnětu sdružení Naše Beskydy před budovou Českého báňského úřadu v Praze demonstrace. Delegace demonstrantů přijal zástupce předsedy Českého báňského úřadu.

2007

13.2.2007 Český báňský úřad v Praze zrušil rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě o povolení důlní činnosti. Protože předseda sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu Drahomír Strnadel v novém funkčním období nekandidoval do zastupitelstva obce Trojanovice požádal o uvolnění z funkce předsedy tohoto sdružení. Novým předsedou sdružením měst a obcí je senátor Mgr. Milan Bureš. Zástupci sdružení Naše Beskydy jednají o problematice s ministrem průmyslu Martinem Římanem.

19. května došlo z podnětu občanského sdružení Naše Beskydy na památném Radhošti k velkému srocení valašského lidu. OS spolu s Valašským královstvím vydalo dekret o Uzamčení země Valašské na sto roků. Pod něj se podepsali představitelé 24 měst a obcí zastupujících 187 tisíc občanů a také několika organizací a sdružení. Dekret byl slavnostně uložen do základů kaple Cyrila a Metoděje. Klíče od trezoru dostali do úschovy starostové Trojanovic, Frenštátu, Rožnova a ministr životního prostředí. Časová schránka může být znovu otevřena až za sto let.

19. června se do Poslanecké sněmovny ČR vypravila delegace z Valašska, složená ze zástupců Frenštátu, Trojanovic, OS Naše Beskydy a CHKO Beskydy. Téměř všem poslancům včetně premiéra Topolánka, předsedy sněmovny Vlčka a předsedy opoziční ČSSD Paroubka předala dekrety o uzamčení země Valašské.

Starosta obce Trojanovice upozorňuje ministerstvo životního prostředí na úniky plynu ze starých průzkumných vrtů. Společnost OKD odmítá vrty řešit ačkoliv byly součástí privatizace. K vrtům se až do roku 2010 nikdo nehlásí.

Obec Trojanovice zadává expertní studii týmu prof. Demka.

2008

12.2.2008 zástupci sdružení Naše Beskydy jednají o problematice s ministrem průmyslu Martinem Římanem nad novelou horního zákona. Tato novela měla zrušit předkupní práva těžebních společností na státní pozemky a zajistit vyšší příjmy státu z vytěženého nerostu pro budoucí likvidaci dolů po jejich uzavření. Novela prošla přes první čtení v poslanecké sněmovně PČR. Novelu zpracovávalo sdružení Naše Beskydy a byla podaná jako návrh přes ministerstvo životního prostředí. OKD prostřednictvím společnosti NWR vstupuje na burzu a vydává prohlášení o záměru těžit plyn a uhlí.

10. dubna zasedal výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Trojanovicích a ve Frenštátě p.R.

MŽP vyzývá OKD jako vlastníka vrtů na Frenštátsku aby tyto nebezpečné unikající vrty zlikvidovala. Společnost OKD se k nim nehlásí.

V Trojanovicích zasedá výbor Poslanecké sněmovny PČR. Výbor nepřijal v rámci zasedání žádné usnesení.

2009

Po skončení vlády Mirka Topolánka, nový ministerský předseda Fišer stáhl novelu horního zákona z projednávání Poslanecké sněmovny. Následně byla schválena aktualizace energetické koncepce bez řádného projednání a tato počítala s uhlím na Dole Frenštát.

Občanské sdružení Naše Beskydy natáčí protestní klip proti Nadaci OKD která uplácí místní spolky.

2010

Jednání s předsedou vlády Janem Fišerem, který přislíbil schůzku s ministrem průmyslu. Ministr průmyslu Tošovský neodpověděl ani na jeden dopis s žádostí o schůzku naopak sdělil, že o ložisku a jeho využití si má rozhodnout těžař.

Zástupci sdružení Naše Beskydy jednají o problematice s ministrem průmyslu Martinem Kocourkem a předsedou vlády Petrem Nečasem o opětovné zařazení novely horního zákona na projednávání sněmovny a také o aktualizaci státních politik, surovinové i energetické. Novela již nebyla na projednání sněmovny zařazena. Státní politiky se nadále řešily na několika individuálních jednáních.

18.2. Setkání starostů obcí a měst s ministrem životního prostředí Dusíkem při slavností události požehnání základního kamene zvoničky Strážkyně Beskyd. Dne 7.4. 2010 zahajují členové o.s. Naše Beskydy stavbu zvoničky na Horečkách. Tato je dokončena dne 14. května 2010. Zvoničku Strážkyni Beskyd, která má odzvonit umíráček Dolu Frenštát stavělo 37 členů a příznivců sdružení. Celkem bylo na této stavbě odpracováno 1051 dobrovolnických hodin.

7.5.2010 dochází k masivnímu úniku plynu ze starého vrtu pod Javorníkem. OKD odmítá řešit situaci. Policie ČR a Hasičský záchranný sbor nutí starostu obce Trojanovice Jiřího Novotného aby podepsal převzetí vrtu s masivním únikem plynu. Starosta toto razantně odmítá a nic nepodepisuje.

Obec Trojanovice podává námitky ke znění ZÚR MS kraje pro jejich nesoulad se státními politikami. Připomínky jsou přijaty.

2011

OKD žádá stanovisko EIA k průzkumné ražbě důlní díla. Stejné jako v roce 2001 a 2004. V tomto roce je projednávána také Státní energetická koncepce ke které dává obec Trojanovice nesouhlas protože počítá s uhlím na Frenštátsku. Starosta obce Trojanovice Jiří Novotný podává žádost na stavební úřad o odstranění 52 staveb včetně těžních věží z důvodu uplynutí lhůty pro jejich odstranění. Tyto stavby byly v 80 letech zkolaudovány jako stavby dočasné. OKD žádá o převedení staveb na stavby trvalé. Stavební úřad toto zamítá. OKD se odvolává.

Předsedou Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu se stává starosta obce Trojanovice Jiří Novotný. Bývalý starosta Karel Míček dohodl s OKD likvidaci panelových domů na Papratné.

2012

Zástupci sdružení Naše Beskydy jednají o problematice s ministrem průmyslu Martinem Kubou. Především se projednávají dočasné stavby na Dole Frenštát a surovinová politika. Tato je po dlouhých jednáních v kompromisním znění schválena. Dál pokračuje kauza dočasných staveb. Sdružení měst a obcí se přidává k aktivitě, která má zamezit těžbě břidličného plynu na severní Moravě.

2013

3.10. 2013 navštívil Frenštát na pozvání starosty obce Trojanovice ministr průmyslu Jiří Cienciala. Návštěva proběhla v areálu závodu Siemens a Continental za účasti obou ředitelů a zástupců sdružení Naše Beskydy. Ministr sděluje, že průzkum ložiska ražbou nepovažuje za nutný. Stavební úřad na podnět starosty obce Trojanovice Jiřího Novotného vydává Rozhodnutí o odstranění 52 staveb v areálu Dolu Frenštát. Dál pokračuje kauza dočasných staveb.

2014

Zástupci sdružení Naše Beskydy jednají o problematice s ministrem průmyslu Janem Mládkem. Ministr navrhuje převod Dolu Frenštát na stát za 1 Kč. Toto nakonec nebylo realizováno. 11. 9. navštívil na základě pozvání starosty obce Trojanovice závod Continental a Důl Frenštát ministr financí Andrej Babiš a přislíbil zrušení dolu do jednoho roku. OKD odmítá komunikovat s dotčenými obcemi. OKD žaluje krajský úřad v kauze dočasných staveb. Soud nakonec usnesením potvrdil stavebnímu úřadu vydané rozhodnutí. OKD se odvolává.

2015

Probíhá v Trojanovicích jednání výboru pro životní prostředí MS kraje na téma budoucnost Dolu Frenštát. Žádné usnesení nebylo přijato. Opět je navrhovaná surovinová politika ČR, kdy se stát snaží vepsat do této strategie, že ochrana ložiska musí být zajištěna dobývacím prostorem, který však ložisko nechrání, ale určuje k vytěžení.

2016

Opětovné řešení převodu areálu Dolu Frenštát na stát. Stát jedná o tomto bez dotčených obcí. Starostové musí odchytávat ministra průmyslu Mládka na jednáních v Karviné.

2017

Zástupci sdružení Naše Beskydy jednají o problematice s ministrem průmyslu a předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Následně probíhá také jednání starosty obce Trojanovice s ministrem průmyslu Jiřím Havlíčkem.

2018

Zástupci sdružení Naše Beskydy jednají o problematice s ministrem průmyslu Tomášem Hünnerem. Obec Trojanovice podala žádost o schůzku s novou ministryní Novákovou. Na žádost nebyla nikdy doručena odpověď. Stejně tak byla žádána o schůzku ministryně Alena Schillerová, ani tato ministryně se s dotčenými obcemi nesešla. V Trojanovicích proběhlo výjezdní zasedání hospodářského výboru. Zasedání žádné usnesení nepřijalo.

2020

Probíhají postupně tři jednání u kulatého stolu v Poslanecké sněmovně PČR ohledně likvidace Dolu Frenštát. Zástupci všech resortů a společnosti OKD se dohodli na likvidaci Dolu Frenštát.

2021

28. 4. 2021 navštěvují Frenštátsko náměstek hejtmana MS kraje Jakub Unucka a ředitel odštěpného závodu Diamo s,p. Josef Lazárek a sdělují, že důl se do roku 2023 zlikviduje a že je možné využít pro revitalizaci lokality nový fond Spravedlivá transformace. Zástupci obcí přichází z konceptem transformace území. Následně v r roce 2021 probíhá celkem 85 jednání ohledně projektu transformace, mimo jiné také s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem. Rok 2021 je rokem, kdy se z řešení jak zlikvidovat Důl Frenštát po více jak 30 letém úsilí, přechází do řešení co bude s územím po likvidaci dolu.

O projektu

Popsat smysl projektu, stručně a jasně + vizualizace jak se bude vyvíjet 30 let.

Co můžeme udělat pro to, aby na místětoho, co budilo po desetiletí odpor, vzniklo něco, co bude v budoucnu budit obdiv a nadšení? Smysluplné využití bývalého areálu Dolu Frenštát je výzvou i závazkem především pro nás, kteří jsme po celou dobu věděli, že přítomnost dolu je pro náš region stálou hrozbou, která deformovala pohled na budoucí rozvoj celého regionu frenštátska.

Teprve nyní, když zkrachoval prežitý, desítky let starý projekt socialistického plánování podle šablony „o nás bez nás“, mužeme spolecně se státem a Moravskoslezským krajem tvořit vlastní príbeh smysluplné a udržitelné transformace celého našeho regionu. Díky této unikátní spolupráci, kdy iniciativa bude vycházet zespodu, tedy od nás, od tech, kterí na frenštátsku žijí a pracují, můžeme spolecněnejen dát našemu regionu šanci na restart, ale také vytvorit něco, na co budeme moci být všichni hrdí a co navíc, bude inspirací i pro ostatní. Dovolujeme si představit projekt Transformace frenštátského regionu postiženého hornickou činností. Tomuto projektu jsme dali název „CERKA“, ten vychází z trojanovského nářecí a přilehlého Valašska. Výrazem „Cerka“ označovali naši predci mladou dívku, která má před sebou celý život. Díváme se totiž na budoucnost našeho regionu v objetí hor i lidí v něm žijících se stejnou nadějí, jako se do této krajiny pri pastvě kdysi dávno dívaly trojanovské cerky.


C - CENTRUM - CESTA - CÍL - CYKLOTRASY – CENNÝ CELEK

E - ENERGIE - EKOLOGIE - ENVIRONMENTALITA - ESTETIKA

R - REKREACE - ROZMANITOST - ROZHLED - RADOST - RADHOŠT

K - KONCEPCE – KREATIVITA - KOOPERACE - KREDIT - KVALIFIKACE

A - ARCHITEKTURA - ADRESA - ART - AMBICE - ALTERNATIVA

Cérka Thinktank

ThinkTank

Založení expertního fóra - ThinkTank CÉRKA Nové využití areálu Dolu Frenštát s cílem vytvořit z něj živé místo, kde se snoubí vize, nadčasová architektura s inovacemi, moderními technologiemi a ekologií. Z bývalé hrozby se má stát symbol udržitelné budoucnosti celého regionu. Jedinečné místo pro podnikání, bydlení i zábavu, tak toto je projekt CÉRKA. Už letos by se mělo začít s projekčními pracemi a celá ambiciózní vize by se po etapách měla začít realizovat díky prostředkům z Fondu spravedlivé transformace. V úterý 8. února 2022 bude založeno expertní fórum ThinkTank CÉRKA, složené z expertů ze sedmi oblastí, které komplexně pokrývají všechny roviny tohoto ambiciózního, transformačního projektu. V pondělí 14. února 2022 se sejde první expertní skupina zaměřená na oblast technologií, podnikání a inovací.

CérkaCérka

Tiskové zprávy

Založení expertního fóra - ThinkTank CÉRKA

Nové využití areálu Dolu Frenštát s cílem vytvořit z něj živé místo, kde se snoubí vize, nadčasová architektura s inovacemi, moderními technologiemi a ekologií. Z bývalé hrozby se má stát symbol udržitelné budoucnosti celého regionu. Jedinečné místo pro podnikání, bydlení i zábavu, tak toto je projekt CÉRKA. Už letos by se mělo začít s projekčními pracemi a celá ambiciózní vize by se po etapách měla začít realizovat díky prostředkům z Fondu spravedlivé transformace. V úterý 8. února 2022 bude založeno expertní fórum ThinkTank CÉRKA, složené z expertů ze sedmi oblastí, které komplexně pokrývají všechny roviny tohoto ambiciózního, transformačního projektu. V pondělí 14. února 2022 se sejde první expertní skupina zaměřená na oblast technologií, podnikání a inovací.

Tisková zpráva ke stažení [PDF, 150 kB]